Home Bibliothques et dmos Download Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 Apk For Android
Download Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 Apk for android

Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 Apk


Categories:Bibliothques et dmos  Developer: KJV Bible offline Version:  
Reviews:

Description of Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 Apk

Here we present a new Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 Apk apk file for Android 5.0+ and up. Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 app is among the category of Bibliothques et dmos in app store. This is advanced and newest type of Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 (ang.dating.daan.bible). The installation and downloading process is easy and quite simple. You can simply press on install button to install the app and remember to allow app installation from anonymous sources. We have also given direct download link with hight speed download. Be sure that we only provide the original, free and pure apk installer for Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 APK free of mofifications. All the apps & games that we provide are for personal or domestic use. If any apk download violates any copyright, you can contact us. Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 is the assets and trademark from the developer Resco Brands.
For more help, KJV Bible offline you can know more about the company/developer who programmed this. All editions this app apk offered with us: You could also install apk of Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 and execute it using trendy android emulators.

More about app

Ibinibigay ng app na ito ang Bibliya sa wikang Tagalog o Pilipino. I-download ito nang libre at basahin o pakinggan ito kailan mo man naisin. Magkakaroon ka ng Bibliya sa iyong mga kamay: isang click lamang at mayroon ka nang access sa Banal na salita sa iyong smartphone! - Sa sandaling i-download mo ang gusto mong pagsasalin ay maaari mo na itong pakinggan, online o offline, kahit na hindi ka konektado sa Internet! - Ang Bible app na ito ay isang audio na bersyon ng Bibliya, na kung saan nagpapahintulot ng pakikinig sa lahat ng mga kapitulo, at mga bersikulo ng mga Banal na Kasulatan. Maaaring i-adjust ang lakas at bilis ng audio sa iba’t ibang mga lebel. - Ito’y ganap na libre! I-download ito ngayon! - Ang Bibliya ay maaaring ma-access online o offline, at maaari ka mag-share ng mga bersikulo sa iyong mga kaibigan gayon din ang pagbo-bookmark ng mga bersikulo at lumikha ng isang listahan ng mga paborito. At saka, magsulat ng mga tala sa pag-aaral habang ikaw ay nagbabasa! - I-adjust ang laki ng mga sulat ayon sa nais mo. - Sa kaso ng pagbabasa sa gabi, maaari mong i-set ang night mode para protektahan ang iyong mga mata. Ang Bibliya ang pinakabinabasang libro sa mundo, ito’y isinalin sa mahigit na 2000 mga wika at nai-print sa mahigit 6 na bilyong mga kopya ng Bibliya. Ngayon ay maaari mo na itong ma-enjoy sa napakadaling gamiting Bible app na ito sa iyong smartphone o tablet. Milyong mga tao ang nagbabasa ng Bibliya mula sa isang Bible app at dinaragdagan ang kanilang kasiyahan sa buhay. Ang salitang Bibliya ay nagmula sa salitang Griyego na BIBLE, isang pangmaramihang pangalan na simpleng nangangahulugang “ang mga libro.” Mga nasa 40 iba’t ibang may-akda ang nagsulat sa Bibliya sa loob ng 1500 taon sa tatlong magkakaibang wika (Hebreo, Griyego, at Arameik). Sa kabila ng gayong pagkakaiba-iba, ang Bibliya ay mayroong isang pagkakaisa na nagpapaliwanag sa banal na akda. Isang aklatan ng sagradong mga libro ang kahanga-hangang librong ito, na hinati sa Luma at Bagong Tipan. Mayroong mga pangunahing dibisyon sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Lumang Tipan: Pentateuch ang terminong inilapat sa unang limang libro ng Bibliya:Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio. Kabilang sa Historikal na mga libro ang:Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester. Kabilang sa mga isinulat na Tula at Karunungan ang:Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon. Kabilang sa Pangunahing mga Propeta ang:Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel. Kabilang sa Minoryang mga Propeta ang:Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias. Binubuo ang Bagong Tipan ng mga Ebanghelyo, Gawa, mga Sulat ni Paul, Mga Sulat, at ang Katapusan. Ang mga libro ay: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag


Additional Ang Dating Daan Bible Ang Dating Daan Bible 4.0 Apk Information

Version Rating APP Vote Size
Ang Dating Daan Bible 4.0 4.6 570 -
Requirement Updated Installs Developer
4.4 2023-05-26 26388 KJV Bible offline
High Speed Download